TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Hồ sơ Ngày hẹn trả hồ sơ Trạng thái xử lý hồ sơ
160280004529 Nguyễn Thị Cương 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004528 Thân Thị Du 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004527 Nguyễn Văn Trạc 01.23g. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004526 Nguyễn Văn Trạc 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004525 Nguyễn Thị Nguyên 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004524 Thân Thị Hiền 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 18-12-2018 11 giờ 03-01-2019 11 giờ .: 1. Tiếp nhận tại Sở
160280004523 Nguyễn Văn Tân 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 13-12-2018 14 giờ 27-12-2018 14 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004522 Nguyễn Văn Đề 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 13-12-2018 11 giờ 27-12-2018 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004521 Phùng Xuân Giáp 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 13-12-2018 11 giờ 27-12-2018 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004520 Lục Thị Mần 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 13-12-2018 10 giờ 27-12-2018 10 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004519 Tống Văn Hinh 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 13-12-2018 10 giờ 07-01-2019 10 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004518 Giáp Thị Cận 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 11-12-2018 11 giờ 25-12-2018 11 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004517 Phạm Thị An, DS 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 11-12-2018 11 giờ 25-12-2018 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004516 Nguyễn Thị Tý 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 11-12-2018 11 giờ 25-12-2018 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004515 Đỗ Đức Thế 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 07-12-2018 15 giờ 21-12-2018 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt