TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Hồ sơ Ngày hẹn trả hồ sơ Trạng thái xử lý hồ sơ
160280004414 Lương Văn Thái 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 16 giờ 31-10-2018 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004413 Nguyễn Thị Đức 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 16 giờ 31-10-2018 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004412 Bùi Thị Vin 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 16 giờ 31-10-2018 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004411 Nguyễn Thị Thuần 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 16 giờ 31-10-2018 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004410 Thân Văn Túc 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 17-10-2018 13 giờ 07-11-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004409 Tô Văn Thành 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004408 Trần Thị Bướm 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004407 Hoàng Văn Éng 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004406 Vương Phủ Tân 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004405 Thân Văn Thà 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004404 Hồ Thị Thông 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004403 Hoàng Quang Siu 01.23g. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004402 Nguyễn Thị Toàn 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 0.3 Tiếp nhận, xử lý tại phòng LĐ
160280004401 Nguyễn Thị Toàn 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 17-10-2018 13 giờ 31-10-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004400 Nguyễn Văn Chung 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 17-10-2018 13 giờ 07-11-2018 13 giờ .: 3. Đang thụ lý