TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Hồ sơ Ngày hẹn trả hồ sơ Trạng thái xử lý hồ sơ
160280004597 Hoàng Thị Vịnh 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004596 Hoàng Văn Mạ 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004595 Vi Thị Đại 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004594 La Văn Ba 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004593 Nguyễn Hữu Tường 01.23g. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004592 Nguyễn Vũ Sương 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004591 Nguyễn Nam Sương 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 20-02-2019 09 giờ 06-03-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004590 Nguyễn Thị Hải 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 31-01-2019 15 giờ 18-02-2019 15 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004589 Nguyễn Xuân Ngữ 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 30-01-2019 11 giờ 15-02-2019 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004588 Nguyễn Bá Nguyệt 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 30-01-2019 11 giờ 15-02-2019 11 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004587 Hầu Văn Chương 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 24-01-2019 15 giờ 18-02-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004586 Thân Văn Hoạt 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 24-01-2019 15 giờ 18-02-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004585 Nguyễn Văn Phong 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 24-01-2019 15 giờ 18-02-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004584 Dương Văn Nôm 01.23g. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 24-01-2019 15 giờ 07-02-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004583 Từ Sướng Sinh 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 24-01-2019 15 giờ 07-02-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt