TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Hồ sơ Ngày hẹn trả hồ sơ Trạng thái xử lý hồ sơ
160280004817 Bùi Thị Tẹo 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 19-04-2019 09 giờ 08-05-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004816 Lương Đức Chiếu 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 19-04-2019 09 giờ 08-05-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004815 Giáp Văn Chi 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 19-04-2019 09 giờ 08-05-2019 09 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004814 Hoàng Văn Lơ 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 19-04-2019 08 giờ 08-05-2019 08 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004813 Chu Thị O 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 19-04-2019 08 giờ 08-05-2019 08 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004812 Trần Văn Vùng 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 19-04-2019 08 giờ 08-05-2019 08 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004811 Đồng Thị Thêm 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 19-04-2019 08 giờ 08-05-2019 08 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004810 Đào Thị Nhoèn 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 19-04-2019 08 giờ 08-05-2019 08 giờ .: 2. Đã chuyển cơ quan chuyên môn
160280004809 Nguyễn Mạnh Hải 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004808 Nguyễn Duy Bản 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004807 Hoàng Văn Hỏi, DS 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280004806 Nguyễn Đức Dậu 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004805 Hà Anh Chế 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004804 Nguyễn Đắc Úy, DS 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 16-04-2019 16 giờ 03-05-2019 16 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280004803 Vi Văn Mỵ 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 11-04-2019 10 giờ 07-05-2019 10 giờ .: 3. Đang thụ lý