TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Hồ sơ Ngày hẹn trả hồ sơ Trạng thái xử lý hồ sơ
160280005055 Nguyễn Đình Đức 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005054 Nguyễn Ngọc Tân. TB 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005053 Nguyễn Ngọc Tân. BB 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005052 Dương Sơn Cầm 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005051 Giáp Văn Hân 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005050 Đỗ Quý Trường. BB 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005049 Đỗ Quý Trường. TB 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005048 Nguyễn Thị Lê 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005047 Nguyễn Thị Liên 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005046 Giáp Văn Hân 01.23g. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 22-08-2019 14 giờ 06-09-2019 14 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005045 Lê Nguyễn Đào 01.23k. Quyết định mai táng phí đối với thân nhân người có... 21-08-2019 15 giờ 05-09-2019 15 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005044 Lê Xuân Được 01.23f. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 21-08-2019 15 giờ 05-09-2019 15 giờ .: 5. Trình ký duyệt
160280005043 Lý Thị Thân 01.23c. Quyết định mai táng phí và trợ cấp một lần đối với... 21-08-2019 15 giờ 05-09-2019 15 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005042 Nguyễn Văn Sự 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 20-08-2019 15 giờ 11-09-2019 15 giờ .: 3. Đang thụ lý
160280005041 Dương Văn Thêm 01.05. Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 20-08-2019 15 giờ 11-09-2019 15 giờ .: 3. Đang thụ lý