Tạo mới Tên thủ tục HC ... .. tt
Tạo hồ sơ => 01.31. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh. 1
Tạo hồ sơ => 02.11 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2